Līgums par pakalpojumu sniegšanu

Lietotie termini:

Pakalpojuma sniedzējs – SIA „Mājaslapu Serviss”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas nr. 42403046764.

Abonents – Klients, kurš ir reģistrējis https://majaslapuserviss.lv/ ar mērķi saņemt Pakalpojumu no Pakalpojuma sniedzēja.

Puses – Abonents un Pakalpojuma sniedzējs.

Līgums – Pūšu starpā attālināti noslēgtais Līgums.

Mājas lapa – Klienta mājas lapa, kas ir izveidota WordPress platformā.

Pakalpojums – Abonenta Mājas lapas tehniskā uzturēšana (tehniskais atbalsts) tajā skaitā tehnisko kļūdu novēršana.

Apmaksas noteikumi – Pakalpojuma apmaksas noteikumi, kas pieejami mājas lapā https://majaslapuserviss.lv/.

Cenrādis – Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu cenrādis, kas pieejams mājas lapā https://majaslapuserviss.lv/.

Abonēšanas maksa – maksa saskaņā ar Cenrādi.

Lai uzsāktu lietot Pakalpojumu Abonentam ir nepieciešams:

 1. Veikt reģistrāciju mājas lapā https://majaslapuserviss.lv/;
 2. Apmaksāt Abonēšanas maksu saskaņā ar Cenrādi.
 1. Līguma priekšmets.
  1. Abonents uzdod un Pakalpojuma sniedzējs apņemas Abonenta uzdevumā un interesēs sniegt Pakalpojumu.
  2. Līgums starp Pusēm tiek noslēgts neklātienē, atbilstoši Civillikuma 1428. un 1537. pantiem. Reģistrējoties un samaksājot Abonēšanas maksu, Klients apliecina, ka ir izlasījis, saprot, piekrīt un apņemas ievērot Līguma noteikumus, savukārt Pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Līguma nosacījumiem.
 2. Abonenta tiesības un pienākumi:
  1. Veikt Pakalpojuma apmaksu saskaņā ar Cenrādi;
  2. Iesniegt pretenzijas ar Pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem uz e-pastiem, kas ir norādīti https://majaslapuserviss.lv/ vai tiešsaistē;
  3. Nodot Pakalpojumu sniedzējam informāciju (tajā skaitā lietotājvārdus, paroles u.c.), kas ir nepieciešama veiksmīgai Pakalpojuma sniegšanai;
  4. Jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma;
  5. Rakstiski informēt Pakalpojuma sniedzēju par vienpusēju atkāpšanos no Līguma.
 3. Pakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumi:
  1. Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu Pakalpojumu;
  2. Aprēķināt Pakalpojuma maksu saskaņā ar cenrādi un pēc Abonenta pieprasījuma nosūtīt rēķinu uz norādīto e-pastu;
  3. Izskatīt un sniegt atbildi uz Abonenta saņemto pretenziju par Līgumam neatbilstošu pakalpojumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tās saņemšanas;
  4. Novērst kļūdas Mājas lapas darbībā operatīvi t.i. ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru stundu laikā);
  5. Pēc Abonenta pieprasījuma sniegt atskaites par Pakalpojuma sniegšanas laikā paveiktiem darbiem saprātīgajā termiņā;
  6. Vienpusēji pārtraukt līgumu, rakstiski par to informējot Abonentu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš;
  7. Veikt izmaiņas Cenrādī bez Abonenta piekrišanas, par to brīdinot vismaz 30 (trīsdesmit dienas) iepriekš, nosūtot paziņojumu uz Abonenta norādīto e-pasta adresi;
  8. Pieaicināt Pakalpojuma sniegšanai trešās puses;
  9. Neizpaust Abonenta komercnoslēpumus, kas netiek klasificēti kā vispārpieejama informācija.
 4. Pušu atbildība:
  1. Ja Pakalpojumu sniedzēja vainas dēļ Pakalpojums netiek nodrošināts atbilstoši Līgumam, Abonentam pienākas abonēšanas maksas samazinājums proporcionāli Abonēšanas maksai un periodam, kurā netika sniegts Pakalpojums.
  2. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par Abonenta tiešiem un netiešiem zaudējumiem.
  3. Ja Abonenta vainas dēļ Pakalpojumu sniedzējam ir liegta iespēja sniegt pakalpojumu Abonentam (piemēram, tiek liegta iespēja ielogoties, vai piekļūt mājas lapai), samaksāta Abonēšanas maksa Abonentam netiek atgriezta.
  4. Ja Abonents vienpusēji atkāpjas no Līguma (p.2.3.), viņam netiek atmaksāta Abonēšanas maksa.
  5. Puses var nodot no šī Līguma izrietošās tiesības un saistības tikai ar otrās Puses piekrišanu.
 5. Pārējie noteikumi:
  1. Līgums stājas spēkā ar brīdī, kad Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis Abonēšanas maksu no Abonenta.
  2. Par izmaiņām Līguma noteikumos, ka arī izmaiņām Cenrādī Pakalpojumu sniedzējs informē Abonentu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš https://majaslapuserviss.lv/ mājas lapā.
  3. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties no šī līguma un tā izpildes, Puses pēc iespējas centīsies risināt savstarpējā elektroniskajā sarakstē. Gadījumā, ja savstarpēja vienošanās netiks panākta, visi strīdi un domstarpības izšķirami Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
  4. Savstarpējās Pušu attiecības, kas netika paredzētas šajā Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
  5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un, par kuru rašanos tās nenes atbildību, t.i., stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki.
  6. Visi paziņojumi, tai skaitā piestādītie rēķini, Abonentam nosūtāmi uz profilā norādītajām e-pasta adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā dienā pēc nosūtīšanas.
  7. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus katra puse apņemas piecu dienu laikā paziņot otrai pusei par izmaiņām.